برای دیدن همکلاسی ها نام دانشکده و سال فراغت از تحصیل را انتخاب نمایید

دانشکده : سال فراغت از تحصیل :
نامنام خانوادگی مدرك تحصيليدانشكدهسال فارغ التحصیلی
شادی اشرفی میابMکامپیوتر94
رامتینباقریBکامپیوتر94
رضابلال پورMکامپیوتر94
بهارهپرهیزکاریBکامپیوتر94
خشایارجمشیدی لاریجانیMکامپیوتر94
12345678910...
نامنام خانوادگی مدرك تحصيليدانشكدهسال فارغ التحصیلی
فريدغفارزاده کرمانيB  
ناهيدمومنايي کرمانيB  
فرامرزتاج بخشBمکانيک 
حميدرضاکياBمکانيک 
فضل الهفخارBعمران 
سيدحسنموسويBعمران 
استرصديق مهربانBشیمی 
رضامتحدانBبرق 
محمدحسينمنصوريBبرق 
بهراماجلاليBمکانيک 
12345678910...
B : کارشناسی
M : کارشناسی ارشد
P : دکتری

فرم ثبت فارغ التحصیل